Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ckzamek.torun.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2013-03-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
strona nie posiada wersji mobilnej
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
część plików nie jest dostępna cyfrowo


INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny niebieski, okrągły obrazek w prawym dolnym rogu strony przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
możliwość zmiany wielkości kursora
tryb zmiany czcionki przystosowanej dla dyslektyków
skala szarości
trzy tryby podwyższonego kontrastu
możliwość powiększenia liter
możliwość zwiększenia odstępu między literami

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 4.03.2021 r.
Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.


KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Pawlikowski
e-mail bezpośredni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail Instytucji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 56 621 08 89
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Centrum
Do budynku Instytucji prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Przedzamcze, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie siedziby są miejsca parkingowe.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Instytucji.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
Do siedziby może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ruiny zamku
Do ruin zamku krzyżackiego w Toruniu prowadzi główne wejście znajdujące się od strony parkingu ulicy na Przedzamcze. Na niski taras widokowy (widownię) prowadzi podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Do zamkowych ruin oraz gdaniska prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie siedziby są miejsca parkingowe.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Instytucji.
Na ruinach nie ma zainstalowanych wind.
Na ruiny może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na ruinach zamkowych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoby niewidome mogą skorzystać z przewodnika-informatora książkowego pisanego językiem Brajla.

Accessibility

JoomSpirit